Migiem przez historię - kalendarium historii Polski w Polskim Języku Migowym


O projekcie

Kalendarium


966
Chrzest Polski

Chrzest Polski

Ziemie polskie w drugiej połowie X wieku, tworzenie Państwa Polskiego, dlaczego Mieszko I zdecydował się na chrzest i jak to zrobił.

Play

992-1025
Panowanie Bolesława Chrobrego

Panowanie Bolesława Chrobrego

Przejęcie władzy przez syna Mieszka I, sprawa Św. Wojciecha, zjazd w Gnieźnie, stosunki z Cesarstwem Niemieckim, podboje Chrobrego, koronacja na pierwszego króla Polski.

Play

1138
Testament Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego

Testament Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego

Plan podziału Polski na dzielnice i jego powody, zasada seniora i dzielnicy senioralnej, kształt dzielnic, złamanie reguł testamentu, rozbicie państwa.

Play

1320
Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka

Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka

Próby zjednoczenia Polski pod koniec XIII i na początku XIV wieku, zdobywanie dzielnic przez Łokietka, Krzyżacy i sprawa Pomorza Gdańskiego, koronacja Łokietka na króla odrodzonej Polski.

Play

1410
Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem

Narastająca konfrontacja z Zakonem Krzyżackim, nowa dynastia, unia Polski i Litwy, jedna z największych bitew średniowiecza, skutki wojny.

Play

1525
Hołd pruski

Hołd pruski

Ponad 200 lat trudnego sąsiedztwa z Krzyżakami, bitwa pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, odzyskanie Pomorza, wojna pruska, likwidacja państwa zakonnego, Prusy Książęce jako lenno Polski.

Play

1569
Unia Lubelska

Unia Lubelska

Długa historia sojuszu Polski i Litwy, unia personalna i różnice między krajami, ruch na rzecz unii realnej, połączenie Polski i Litwy w jedno państwo, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Play

1573
Pierwsza wolna elekcja

Pierwsza wolna elekcja

Koniec dynastii Jagiellonów, sejm konwokacyjny, pierwszy wybrany król i jego ucieczka, demokracja szlachecka - źródło siły Rzeczpospolitej i jednocześnie początek osłabiania państwa.

Play

XVII w
Wojny Polski w XVII wieku

Wojny Polski w XVII wieku

Wojny Polski ze Szwecją, Turcją, Rosją, powstanie kozackie na Ukrainie, Potop Szwedzki, utrata części Ukrainy, utrata Kamieńca Podolskiego, wyniszczenia i zubożenie kraju.

Play

1683
Bitwa pod Wiedniem

Bitwa pod Wiedniem

Ostatnie wielkie zwycięstwo Polaków przed zaborami, złamanie potęgi Tureckiej, odzyskanie Kamieńca Podolskiego.

Play

1768 - 1772
Konfederacja barska i I Rozbiór Polski

Konfederacja barska i I Rozbiór Polski

Sytuacja w Rzeczpospolitej po wyborze Stanisława Augusta na króla, wpływy Rosji, bunty szlachty i konfederacje, sąsiedzi rosną w siłę i wykorzystują słabość państwa.

Play

1791 - 1793
Konstytucja 3 Maja i II Rozbiór Polski

Konstytucja 3 Maja i II Rozbiór Polski

Sytuacja międzynarodowa i chwilowa szansa dla Polski, Sejm Czteroletni, uchwalenie pierwszej konstytucji w Europie, zdrada magnatów i króla, przegrana wojna w obronie konstytucji.

Play

1794 - 1794
Powstanie kościuszkowskie i III Rozbiór Polski

Powstanie kościuszkowskie i III Rozbiór Polski

Polska okrojona, niewydolna jako państwo, brutalna polityka zaborców, spiski patriotyczne, bunt w społeczeństwie, zryw narodowy z udziałem chłopstwa, upadek Rzeczpospolitej.

Play

1807 - 1815
Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie

Rewolucja Francuska i podboje Napoleona, powstanie namiastki wolnej Polski, błyskotliwe zwycięstwa księcia Józefa Poniatowskiego, porażka Napoleona w Rosji, utracone nadzieje.

Play

1830 - 1831
Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe

Królestwo Polskie pod berłem cara, sytuacja wewnętrzna w Królestwie, spiski patriotyczne, chaotyczny wybuch powstania, podzielone społeczeństwo, nieudolni generałowie, Wielka Emigracja.

Play

1863 – 1864
Powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe

Sytuacja w Królestwie Polskim po wojnie krymskiej, nastroje patriotyczne, represje rosyjskie, branka i wybuch powstania, nierówna walka partyzancka, skutki powstania.

Play

1914 - 1917
Wybuch I Wojny Światowej i sprawa polska

Wybuch I Wojny Światowej i sprawa polska

Społeczeństwo polskie przed wybuchem wojny, konflikt trzech zaborców jako szansa dla Polski, działania polskich polityków, organizacji społecznych, wojskowych i konspiracyjnych na rzecz niepodległości.

Play

1918
Odzyskanie niepodległości

Odzyskanie niepodległości

Koniec wojny i przegrana trzech zaborców, spontaniczne tworzenie polskiej administracji, Piłsudski naczelnikiem odrodzonego państwa, walka o granice na frontach oraz na dyplomatycznych salonach.

Play

1918 - 1939
Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestolecie międzywojenne

Trudne początki młodego państwa, różnice między terenami dawnych zaborów, chaos polityczny, zamach stanu i autorytaryzm, próby reform, agresywni sąsiedzi rosną w siłę.

Play

1939
Wrzesień 1939 - agresja na Polskę

Wrzesień 1939 - agresja na Polskę

Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę, bierność sojuszników, katastrofa narodowa, rząd na emigracji, represje i zbrodnie okupantów.

Play

1939 - 1945
Polacy w czasie II Wojny Światowej

Polacy w czasie II Wojny Światowej

Polskie wojska na zachodzie, Bitwa o Anglię, Armia Krajowa i państwo podziemne, Armia Andersa i jej walki w Afryce i we Włoszech, armia polska podległa ZSRR, tragedia Powstania Warszawskiego.

Play

1945 - 1947
Przejęcie władzy przez komunistów po II Wojnie Światowej

Przejęcie władzy przez komunistów po II Wojnie Światowej

Sytuacja w Europie po upadku Niemiec, zmiany granic Polski, dominacja ZSRR w Polsce, prześladowania, sfałszowane wybory, umocnienie się komunistów.

Play

1980 - 1981
Powstanie Solidarności i Stan wojenny

Powstanie Solidarności i Stan wojenny

Sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce pod koniec lat 70 XX wieku, strajki w kraju i ustępstwa władzy, powstanie Solidarności, wojskowy zamach stanu i wprowadzenie stanu wojennego.

Play

1989
Wybory w 1989 roku

Wybory w 1989 roku

Kryzys gospodarczy lat 80 XX wieku, słabnięcie komunistów, rozmowy z opozycją przy okrągłym stole, częściowo wolne wybory, zwycięstwo Solidarności, początek transformacji ustrojowej.

Play

1999
Wejście Polski do NATO

Wejście Polski do NATO

Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, strategiczna decyzja Polski o przystąpieniu do NATO, modernizacja armii i działania dyplomatyczne, przystąpienie do najsilniejszego sojuszu wojskowego na świecie.

Play

2004
Wejście Polski do UE

Wejście Polski do UE

Starania o wejście do Unii Europejskiej, dostosowanie prawa, norm, gospodarki. Trudne negocjacje w kluczowych obszarach, ofensywa dyplomatyczna, największe rozszerzenie UE w historii.

Play


O projekcie

„Migiem przez historię – kalendarium historii Polski w Polskim Języku Migowym” to projekt, który przybliża osobom głuchym najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski od X do początku XXI wieku. W kalendarium znajdują się filmy z lektorem PJM, opatrzone są one również napisami w języku polskim.

Oprócz tego na stronie znajdują się dodatkowe informacje, infografiki, tablice historyczne, scenariusze lekcji dla nauczycieli, przydatne linki. Celem kalendarium jest syntetyczne i przekrojowe ukazanie najważniejszych wydarzeń z historii Polski od jej powstania do czasów współczesnych. Projekt ma charakter edukacyjny, skierowany do uczniów niesłyszących, ich nauczycieli, a także do wszystkich pasjonatów historii oraz osób zainteresowanych PJM. Serdecznie zapraszamy!

Projekt został zrealizowany przez Fundację Między Uszami, a dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wszystkie materiały projektowe objęte są licencją Creative Commons Polska 3.0 Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA).

Logo Migiem przez historię

Słownik


Poniżej znajduje się 12 haseł wideo-słownika PJM z wytłumaczeniem trudniejszych słów i definicji używanych w kalendarium.

 • Wasal
 • Dziedziczenie
 • Senior
 • Zamach stanu
 • Dynastia
 • Wielki mistrz zakonu krzyżackiego
 • Hołd
 • Autonomia
 • Odsiecz
 • Legiony
 • Feudalizm
 • Spisek

Materiały dodatkowe


W tej części znajduje się wszystko to, co nie zmieściło się w filmach – tablice historyczne, opis najważniejszych postaci z historii Polski, mapy, a także propozycje ćwiczeń i zabaw, które można przeprowadzić na lekcjach historii z wykorzystaniem filmów z kalendarium.


Projekty historyczne


Fundacja Między Uszami już od 2013 roku realizuje projekty historyczne w PJM obejmujące różne ważne wydarzenia z dziejów Polski. Są to projekty, które szczegółowo opisują dany temat i mogą być świetnym rozwinięciem do części filmów z kalendarium. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi i pogłębienia swojej wiedzy. Warto wiedzieć więcej!

Kościuszko
Powstanie Styczniowe
I Wojna Światowa
II Wojna Światowa
PRL

Logo Logo

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Logo

Realizacja - „Między Uszami” Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka